Toimintakulttuuri

Vastuu oppimisympäristöstä on opettajilla ja seurakunnalla. Yhteistyö kotien kanssa on tärkeä osa hyvää oppimisympäristöä ja sen kehittämistä. Oppilaan kohtaaminen ja kuunteleminen on yksi kasvatustyön lähtökohdista.

Oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja voittamiseen kiinnitetään huomiota. Tuntikehykseen on varattu riittävä määrä tukiopetustunteja, joita oppilas voi tarpeen mukaan hyödyntää. Koulunkäyntiavustaja tukee lisäohjausta tarvitsevia oppilaita.

Opetuksessa voidaan käyttää koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä, erityisesti synagogaa ja Helsingin muita monipuolisia mahdollisuuksia.

Yhtenäiskoulu

Juutalainen yhteiskoulu on yhtenäiskoulu usealla tavalla. Ylä- ja alakoulussa voi opiskella ensimmäiseltä luokalta yhdeksännelle luokalle koko perusopetuksen ajan. Koulun kanssa samassa rakennuksessa toimii päiväkoti Gan Jeladim, jonka kanssa erityisesti alkuopetuksen luokat ja opettaja tekevät läheistä yhteistyötä. Oppilas voi tulla päiväkotiin kolmevuotiaana ja lähteä kolmentoista vuoden jälkeen yhdeksänneltä luokalta jatko-opintoihin.

Koska koulu on pieni ja luokat kohtuullisen kokoisia, kaikki oppilaat oppivat tuntemaan toisensa vähintään nimeltä melko nopeasti. Myös kaikki opettajat oppivat tuntemaan kaikki oppilaat, sillä aineenopettajat opettavat joitakin aineita jo alakoulussa.

Opettajat tekevät oppiaineiden välistä yhteistyötä esimerkiksi niin, että luonnontieteessä tehty tutkielma käsitellään sisällön puolesta ko. aineen tunnilla ja äidinkielen tunnilla äidinkielen opetuksen näkökulmasta.

Juutalaisessa perinteessä miesten ja naisten roolit ovat vahvasti määriteltyjä. Opetuksessa tyttöjä ja poikia ei - jumalanpalvelusta lukuunottamatta -  eritellä tai eriytetä, vaan kumpikin sukupuoli oppii tuntemaan oman uskontonsa ja kulttuurinsa perinteet ja tavat.

Työtavat

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään, miten arviointi toteutetaan eri oppiaineissa ja miten oppilaita voidaan tukea. Erityisopettaja tai koulunkäyntiavustaja työskentelevät yhdessä oman opettajan kanssa oppilaan tarpeiden mukaan joko luokkahuoneessa tai erillisessä tilassa.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Ensimmäisellä ja toisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista.

Opetus nojaa vahvasti spiraaliperiaatteeseen: tietyt asiat ja aihekokonaisuudet toistuvat useita kertoja kouluvuosien aikana. Iän ja taitojen kasvaessa aiheen käsittelyä syvennetään.

Juutalaisessa yhteiskoulussa työmenetelmät nähdään yhtä tärkeinä kuin tiedollinen oppi. Oppilas oppii etsimään, löytämään, käsittelemään ja tuottamaan tietoa ja ilmaisemaan itseään monin eri tavoin.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kaikilla oppilailla alkaa koulu joka päivä kello puoli yhdeksän.
1. oppitunti 8.30-9.15
2. oppitunti 9.30-10.15
3. oppitunti 1-5 luokilla 10.15-11.00
6-9 luokilla 10.30-11.15
ruokailu
4. oppitunti 11.50-12.35
5. oppitunti 12.50-13.35
6. oppitunti 13.45-14.30
7. oppitunti 14.30-15.15

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on jatkuvaa ja tarpeen mukaan jopa päivittäistä. Koulussa järjestetään kaikille yhteisiä vanhempainiltoja, luokkakohtaisia vanhempainiltoja ja vanhempainvartteja.  Lisäksi oppilas, opettaja ja vanhemmat kohtaavat vuosittain arviointikeskustelun merkeissä.

Tiedotus hoidetaan pääasiallisesti sähköisen Wilma-järjestelmän kautta. Wilmassa tapahtuu myös poissaolojen seuranta ja sinne merkitään kokeiden ja muiden tehtävien arvosanat