Koulun tehtävä on kasvattaa yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Koulun opetus on ryhmäopetusta ja sen tavoittena on kehittää ja vahvistaa oppilaiden sosiaalisia taitoja.  Oppilashuolto on kaikkien koulun aikuisten asia: oppilashuolloksi määritellään kaikki toiminta, joka lisää oppilaan hyvinvointia ja koulunkäyntiä, eikä ole opetusta.

Oppilashuoltoa ohjaa ja koordinoi oppilashuoltoryhmä. Siihen kuuluvat rehtori, opo, laaja-alainen erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja ja koululääkääri. Opettajat ja muu henkilökunta osallistuvat oppilashuoltoryhmän kokouksiin tarvittaessa.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Hän ohjaa ja tukee oppilaita ja heidän vanhempiaan sosiaalisten ja koulunkäyntiin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Kouluterveydenhoitaja vastaa oppilaiden terveydenhuolloista ja koulun terveydellisten olojen valvonnasta. Koululääkäri vastaa koululaisten terveystarkastuksista. Koululääkäri on paikalla kerran kuussa, ajanvaraus tehdään terveydenhoitajan kautta.

 

KOULUNKÄYNNIN LISÄTUKI

Joskus oppilas saattaa kaivata koulunkäyntiinsä tilapäistä tai jatkuvaa lisätukea. Perusopetuslaissa tukimuodot jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

YLEINEN TUKI

Opiskelun yleisellä tuella tarkoitetaan kaikille oppilaille suunnattua tukea. Yleisellä tuella pyritään helpottamaan lieviä oppimisen esteitä. Tärkeimmät yleisen tuen muodot, jotka kuuluvat tarvittaessa kaikille oppilaille:
- eriyttäminen
- kodin ja koulun välinen yhteistyö
- tukiopetus
- kerhotoiminta
- iltapäivätoiminta 1.-2.luokkien oppilaille
- oppilaan ohjaus
- oppilashuollon tuki
- oppimissuunnitelma
- osa-aikainen erityisopetus* ( katso alla tarkemmin)
- apuvälineet yms.
- avustajapalvelut
- samanaikaisopetus

TEHOSTETTU TUKI

Tehostetun tuen pohjana on valtakunnallinen erityisopetuksen strategia oppimisen tukemisesta. Tehostettu tuki on pedagogisessa arvioinnissa esille tulleisiin lapsen oppimisvalmiuksien heikkoihin kohtiin suunnattua suunniteltua, säännöllistä ja pidempiaikaista tukea. Käytössä voi olla useita tukimuotoja samanaikaisesti.

Kun tehostetun tuen tarve on todettu ilmeiseksi, laaditaan oppilaalle oppimissuunnitelma tehostetun tuen konkretisoimiseksi, seurannan ja arvioinnin välineeksi. Oppimissuunnitelma ei ole hallinnollinen päätös. Sen laatii opettaja yhdessä erityisopettajan ja vanhempien kanssa. Oppimissuunnitelmaan kirjataan esimerkiksi oppiaineen karsitut tavoitteet.

ERITYINEN TUKI

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi yleisillä ja tehostetuilla tukitoimilla.

Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen.

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle luokalle menoa. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä.

LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS

Juutalaisen koulun oppilaan on mahdollista saada joko tilapäistä tai pidempiaikaista tukea oppimisvaikeuksiinsa muun opetuksen ohessa. Osa-aikaisella erityisopetuksella voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ongelmien kasvua. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaalle, jolla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Erityisopetuksen avulla yksittäisen oppilaan käsitys itsestään oppijana vahvistuu. Erityisopettaja toimii yhteistyössä luokan- ja aineenopettajan, vanhempien ja oppilashuoltotyöryhmän kanssa ja tietysti ennenkaikkea oppilaan kanssa.

Oppilaat itse kommentoivat näin.

“Siellä on rauhallista ja voi keskittyä paremmin.” “Ei tarvitse viitata ja odottaa, on helpompaa tehdä töitä” “Kun on aamulla väsynyt, on kiva tulla heti aamusta.”